Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Freebird Aluminium B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, aan de Tweeling 8, 5215 MC

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nr.: 16051111,

Artikel 1 : Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Freebird": Freebird Aluminium B.V, gevestigd te 's-Hertogenbosch aan de tweeling 8, 5215 MC

en/of een aan Freebird gelieerde vennootschap.

"Opdrachtgever": Degene die aan Freebird een opdracht verstrekt c.q. bij Freebird een bestelling plaatst dan wel degene

met wie Freebird een overeenkomst sluit.

"Goederen": Door Freebird geleverde zaken en/of systemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Freebird tot het leveren van Goederen en/of het verrichten

van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Freebird, hierna te

noemen: "de Voorwaarden".

2.2. Eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) Voorwaarden van Opdrachtgever worden door Freebird

uitgesloten, tenzij de Voorwaarden door Freebird uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Door Freebird in haar aanbiedingen, circulaires, mededelingen, catalogi, adviezen, brochures, documentatie e.d.

opgenomen aanprijzingen voor haar Goederen en de desbetreffende toepassingsgebieden gelden in algemene zin en nimmer

specifiek voor een bepaalde soort toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4. Op van de Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in

zoverre deze door Freebird schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor specifieke toepassingen van de Goederen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming der overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Freebird zijn een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het plaatsen van een order en zijn

vrijblijvend, tenzij Freebird in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt en onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.

3.2. Indien sprake is van een vrijblijvende aanbieding van Freebird, is Freebird in afwijking van artikel 6:219 lid 2 BW eerst

gebonden, indien en voor zover de aanvaarding schriftelijk is bevestigd dan wel de door aanbieding en aanvaarding to\ stand

gekomen overeenkomst door Freebird feitelijk is nagekomen. Bovendien is Freebird slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

Ingeval Freebird een orderbevestiging zendt en niet binnen vier dagen na verzending daarvan een reclame ontvangt, wordt de inhoud

van de orderbevestiging geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling.

3.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeel van Freebird, binden Freebird niet dan nadat en voor zover

deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Deze algemene Voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 4: Conformiteit

4.1. Alle opgaven door Freebird van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met

zoveel mogelijk zorg gedaan. Freebird kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Freebird opgegeven of met Freebird overeengekomen hoeveelheden en/of andere

aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Freebird is steeds gerechtigd om tot 10% van de

overeengekomen hoeveelheid meer of minder te leveren en de facturen dienovereenkomstig aan te passen.

4.2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. en/of (incidenteel) advies, al of niet

opgenomen in prijscouranten, documentatie, circulaires e.d., gelden slechts bij benadering en zijn van vrijblijvende aard en binden

Freebird niet, tenzij Freebird ter zake van een bepaalde aanbieding of bestelling uitdrukkelijk schriftelijk anderszins bevestigt.

4.3. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Goederen en de daarbij

behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften

van overheidswege. Het gebruik van de Goederen en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van

Opdrachtgever.

Artikel 5: Gegevens en vrijwaring

5.1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Freebird

verstrekte gegevens en informatie. Freebird is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door

Freebird verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens,

niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Freebird staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan

zijn verplichtingen voldoet, heeft Freebird daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven

in rekening te brengen.

5.2. Opdrachtgever zal Freebird alsmede medewerkers van Freebird voorts vrijwaren voor aanspraken van derden,

medewerkers van Freebird daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van

het handelen of nalaten van Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens

of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie."

Artikel 6: Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

6.1. Door Freebird uitgebrachte offertes, door Freebird vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,

beschrijvingen, modellen, gereedschappen, ontwerpen en materiaal lijsten, alsmede door Freebird ter beschikking gestelde

(proef)producten, (proef)apparatuur of (proef)programmatuur blijven eigendom van Freebird, ongeacht of daarvoor kosten in

rekening zijn gebracht.

6.2. Freebird behoudt zich het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele eigendomsrechten voor van alle door Freebird, al

dan niet in opdracht van Opdrachtgever, vervaardigde of aan Opdrachtgever verstrekte offertes, tekeningen, berekeningen,

afbeeldingen, modellen, materiaallijsten etc.

6.3. De sub 6.1. en 6.2. vermelde zaken mogen door Opdrachtgever zonder toestemming van Freebird geheel noch

gedeeltelijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld, noch, onder

welke titel en in welke vorm dan ook, worden vervreemd of bezwaard, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Freebird.

6.4. De informatie die besloten ligt in de sub 6.1. en 6.2. vermelde zaken dan wel ten grondslag ligt aan de fabricage - en

constructiemethoden van Freebird en aan de Goederen van Freebird als vermeld in artikel 1, blijft exclusief voorbehouden aan

Freebird, ook al zijn daarvoor aan Opdrachtgever kosten in rekening gebracht.

6.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere

rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 7: Prijzen

7.1. Door Freebird opgegeven prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en vervoerskosten tot voor de overeengekomen

plaats van bestemming, doch exclusief omzetbelasting en andere belastingen, uit- en invoerrechten, zegel, stations- en

inklaringskosten etc., tenzij partijen anders overeenkomen.

7.2. De in artikel 7.1. vermelde prijzen luiden voor aflevering door Freebird franco huis. Ten aanzien van afleveringen door

Freebird buiten Nederland gelden de vermelde prijzen eveneens franco huis, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders

overeenkomen.

7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Freebird zich ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken het recht

voor zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, kortingen en verkoopvoorwaarden te wijzigen en zijn de op de dag van

levering geldende prijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden van kracht.

7.4. Opdrachtgever heeft in geval van een wijziging ingevolge artikel 7.3. het recht de tussen partijen gesloten

overeenkomst, voor zover niet reeds feitelijk nagekomen, middels een aan Freebird gericht aangetekend schrijven te ontbinden

binnen acht dagen na bekendmaking van bedoelde wijziging, tenzij deze ten voordele van Opdrachtgever strekt.

7.5. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen

belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al dan niet door Freebird van derden

betrokken) wijzigen, is Freebird gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs

vast zou zijn .

Artikel 8: Verpakking

8.1. Freebird bepaalt de wijze waarop de Goederen worden verpakt.

8.2. Duurzame verpakkingsmaterialen, zoals pallets en overige statiegeldmaterialen, blijven eigendom van Freebird en

dienen op eerste verzoek van Freebird door Opdrachtgever aan Freebird te worden geretourneerd. Freebird is gerechtigd om voor

het gebruik van deze duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen, welke vergoeding

zal worden terugbetaald nadat de verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat door Freebird worden ontvangen.

8.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om van Freebird afkomstige of via Freebird geleverde verpakkingen te

gebruiken of te verhandelen anders dan met de oorspronkelijke door Freebird geleverde verpakkingsinhoud.

Artikel 9: Betaling

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van Freebird te geschieden binnen dertig

dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven.

9.2. Freebird is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

9.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening van de zijde van Opdrachtgever te geschieden ten

kantore van Freebird of op een door Freebird aan te wijzen (bank)rekening. Freebird is steeds bevoegd al hetgeen zij aan

Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet

opeisbaar, onder Voorwaarden of tijdsbepaling, aan Freebird schuldig is/zijn.

9.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de

vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, doch minimaal 1% per maand over het opeisbare bedrag, dan wel de wettelijke rente

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:120 lid 2 BW (handelstransacties), een en ander ter keuze en uitsluitend ter

beoordeling van Freebird, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand, alsmede alle op de inning van de

vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.5. De sub 9.4. vermelde buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op minimaal 10% van het verschuldigde bedrag.

9.6. Alvorens te leveren is Freebird te allen tijde gerechtigd, ook nadat een opdracht reeds in uitvoering is genomen en/of

indien een krediet is bedongen, van Opdrachtgever te verlangen, dat deze voor de betalingsverplichtingen zekerheid stelt, dan wel

betaling te verlangen vooraleer de levering zal worden uitgevoerd. In geval van weigering van Opdrachtgever om zodanige zekerheid te

stellen dan wel voorafgaande aan de levering het ter zake aan Freebird verschuldigde te voldoen, heeft Freebird het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de overeenkomst op te schorten, een en ander ter keuze en uitsluitend

ter beoordeling van Freebird, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

9.7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en

vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

Artikel 10: Levertijd

10.1. Door Freebird opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders overeengekomen.

10.2. Een tussen partijen in afwijking van artikel 1 0.1. uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen levertijd gaat in op de datum

van dagtekening van de schriftelijke orderbevestiging c.q. op de daarin vermelde datum.

10.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op

tijdige levering van voor de uitvoering van de opdracht bestelde materialen. Indien buiten schuld van Freebird vertraging ontstaat ten

gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of niet tijdige levering van bestelde materialen, wordt de levertijd voor zover

nodig verlengd.

10.4. De levertijd wordt eveneens verlengd met de duur van een vertraging die aan de zijde van Freebird zou kunnen

ontstaan ten gevolge van het door opdrachtgever niet voldoen aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of te

vergen medewerking met betrekking tot nakoming van de overeenkomst.

10.5. Bij niet tijdige levering ingevolge artikel 10.3. of 10.4. zal Freebird de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte

stellen, waarbij Freebird tevens een niet bindende indicatie zal geven aangaande het verwachte tijdstip van aflevering.

10.6. Overschrijding van de levertijd als hiervoor vermeld - door welke oorzaak ook - geeft Opdrachtgever, behoudens opzet

of grove schuld aan de zijde van Freebird, nimmer recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op vergoeding

van enige schade dan wel op het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter nakoming van de

overeenkomst dan wel op gebruikmaking van enig opschortingsrecht met betrekking tot de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen,

onverminderd het bepaalde in artikel 20 ..

10.7. Opdrachtgever verbindt zich steeds tijdig alle medewerking te verlenen alsmede die gegevens en informatie te

verschaffen, welke Freebird noodzakelijk en nuttig acht teneinde de levering te kunnen verrichten. Indien tijdens de uitvoering van een

opdracht naar het inzicht van Freebird nadere gegevens en informatie zijdens de Opdrachtgever noodzakelijk of nuttig zijn voor de

uitvoering van de desbetreffende opdracht, wordt de levertijd verlengd met de periode tussen het tijdstip waarop Freebird om nadere

gegevens en informatie heeft gevraagd en het tijdstip waarop deze gegevens en informatie door of vanwege Opdrachtgever aan

Freebird worden verstrekt.

Artikel 11 : Aflevering

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 gelden de Goederen ten aanzien van de levertijd als afgeleverd, zodra

Opdrachtgever er door Freebird schriftelijk van in kennis is gesteld dat de Goederen voor verzending gereed zijn dan wel zodra de

Goederen door of vanwege Freebird in het vervoermiddel met de overeengekomen bestemming zijn ingeladen, tenzij anders

overeengekomen.

11.2. Op het moment van aflevering gaat het risico voor onder meer beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de

Goederen over op Opdrachtgever, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

11.3. Opdrachtgever is, voor zover zulks redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, verplicht onder alle omstandigheden de Goederen

in ontvangst te nemen en zorg te dragen voor tijdige beschikbaarstelling van het voor het lossen benodigde personeel en daarbij te

gebruiken hulpmiddelen. Indien transport niet kan plaatsvinden, zijn de kosten van opslag en bewaring voor rekening van

Opdrachtgever.

11.4. Alle kosten welke voor Freebird ontstaan uit hoofde van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de in artikel

11.3. vermelde verplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.5. Indien Opdrachtgever de Goederen niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/Iaat afhalen, worden deze zolang

Freebird zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. Freebird heeft in dit geval,

alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming -waaronder begrepen doch niet beperkt tot het niet, niet behoorlijk of niet tijdig

voldoen aan enige verplichting uit de met Freebird gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst -

zijdens Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Freebird, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen hetzij haar verplichtingen uit voormelde overeenkomst(en) op te

schorten, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) al dan niet gedeeltelijk te ontbinden,

een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag

daaronder begrepen en onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

11.6. Freebird is niet verplicht om een verzoek van Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Freebird

daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.

11.7. Freebird is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de

overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. De eigendom van de Goederen gaat eerst op Opdrachtgever over wanneer al het door Opdrachtgever aan Freebird uit

hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de

nakoming van een of meer overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Freebird is voldaan.

12.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Goederen voor het in artikel 12.1 vermelde tijdstip buiten de normale

bedrijfsvoering aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen, te bezwaren en/of anderszins in welke vorm en onder welke titel

dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

12.3. Indien Opdrachtgever Goederen, nog in eigendom behorende aan Freebird, in het kader van de normale

bedrijfsuitoefening heeft vervreemd, draagt hij de vordering ter zake onverwijld aan Freebird over en verplicht hij zich, voor zover

nodig geacht door Freebird, medewerking te verlenen aan het opmaken van de vereiste akte van cessie waarbij aan Freebird het

recht wordt toegekend de cessie te betekenen en de vordering te incasseren om daaruit bij voorrang de vordering van Freebird op

Opdrachtgever ter zake van die Goederen te voldoen.

12.4. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting ingevolge artikel 12.1., heeft Freebird het recht de Goederen

waarop eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te nemen en deze daartoe

zonodig - namelijk wanneer zij aan andere roerende of onroerende zaken zijn bevestigd - te demonteren. Opdrachtgever verplicht zich

aan een en ander volledige medewerking te verlenen, alsmede om de Goederen op eerste aanmaning daartoe aan Freebird te

retourneren.

12.5. Opdrachtgever is verplicht tegenover derden (zoals beslagleggende schuldeisers) steeds ondubbelzinnig blijk te geven

van de uit voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende eigendomsrechten van Freebird, zodra het gevaar bestaat dat deze derden

de betrokken Goederen als eigendom van Opdrachtgever gaan beschouwen. Opdrachtgever is voorts verplicht Freebird onverwijld

kennis te geven van een eventuele aanvraag van faillissement, surseance van betaling, beslag op (een deel van) zijn vermogen, dan

wel van andere omstandigheden onder welke het voor Freebird van belang kan zijn haar vorenbedoelde eigendomsrechten geldend

te maken.

12.6. Onverminderd haar overige rechten is Freebird te allen tijde onherroepelijk gemachtigd om de haar op grond van de

voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende Goederen weer tot zich te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting

jegens Freebird niet of niet tijdig mocht nakomen.

Artikel 13: Recht van reclame

13.1. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Freebird bevoegd om de

Goederen binnen zes weken na het verstrijken van de betalingstermijn en binnen 60 dagen nadat de Goederen onder Opdrachtgever

of van zijnentwege onder een derde zijn opgeslagen, middels een schriftelijke verklaring terug te vorderen en de overeenkomst

daarmede met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever zal na ontvangst van bedoelde schriftelijke verklaring de Goederen

op eigen kosten terstond aan Freebird retourneren.

13.2. In geval van gedeeltelijke betaling heeft Freebird het recht ofwel het niet betaalde deel of een daaraan evenredig deel

der Goederen terug te vorderen, ofwel onder terugbetaling van het reeds betaalde teruggave van de Goederen te vorderen onder

compensatie van de door deze niet-nakoming door Freebird gemaakte kosten en/of geleden schade en/of aan Freebird in rekening

gebrachte interesten, onverminderd de overige aan Freebird toekomende wettelijke rechten. Opdrachtgever zal aan dergelijke

schriftelijke vorderingen terstond zijn medewerking verlenen.

Artikel 14: Aanvaarding. reclame en keuring

14.1. Reclamering betreffende zichtbare gebreken dient binnen acht dagen nadat de Goederen bij Opdrachtgever zijn gelost

middels een aan Freebird gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke

aansprakelijkheid van Freebird ter zake vervalt, behoudens opzet of grove schuld zijdens Freebird.

14.2. Reclamering betreffende niet zichtbare gebreken dient te geschieden binnen acht dagen nadat Opdrachtgever het

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken middels een aan Freebird gericht aangetekend schrijven, bij

overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Freebird ter zake vervalt, behoudens opzet of grove schuld zijdens

Freebird.

14.3. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de levering geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard en verliest Opdrachtgever

alle rechten ter zake, behoudens opzet of grove schuld zijdens Freebird.

14.4. Vorderingen ingevolge artikel 14.1. en 14.2. dienen binnen een half jaar na tijdige reclame op straffe van verval in

rechte aanhangig te worden gemaakt.

14.5. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of

weigering van de gehele partij geleverde Goederen.

14.6. Bij reclame is Opdrachtgever verplicht de desbetreffende Goederen zoveel mogelijk in de staat van ontvangst op te

slaan en Freebird zo spoedig mogelijk bewijzen van de gegrondheid van zijn klacht toe te zenden. Daartoe dient opdrachtgever

Freebird in ieder geval binnen acht dagen na de verzending van de brief conform artikel 14.1. of 14.2. een monster van de bedoelde

partij toe te zenden.

14.7. Freebird heeft gedurende vier weken na ontvangst van de reclame het recht de Goederen ter plaatse te (doen)

inspecteren en/of monsters daaruit te (doen) trekken.

14.8. Reclames schorten de betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen van Opdrachtgever niet op. Alle

aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Opdrachtgever is in geval van reclames en aanspraken op eventuele garantie niet gerechtigd om tot ontbinding over te gaan.

14.9. Indien Opdrachtgever bij vermeende klachten weigert medewerking te verlenen aan het uitladen der Goederen en/of

deze retour stuurt en indien deze klachten naar het oordeel van Freebird ongegrond zijn dan wel indien de weigering tot het verlenen

van medewerking aan het uitladen alsmede het retour zenden niet in verhouding stonden tot de aard en/of omvang van de vermeende

gebreken aan de Goederen waarop de klachten gebaseerd zijn, komen alle daardoor door Freebird gemaakte kosten en/of geleden

schade en/of aan Freebird in rekening gebrachte interesten voor rekening van Opdrachtgever.

14.10. In geval van onbeduidende tekortkomingen, met name die welke het overeengekomen dan wel voorziene gebruik van

de Goederen niet of nauwelijks beïnvloeden, zullen deze Goederen geacht worden te zijn geaccepteerd. Freebird zal zulke

tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen of te harer keuze een evenredig deel van de koopprijs restitueren of

crediteren.

14.11. Freebird is gerechtigd van Opdrachtgever te eisen dat deze de Goederen op een door Freebird aan te geven plaats en

tijdstip keurt, bij gebreke waarvan de Goederen geacht zullen worden te zijn aanvaard.

14.12. Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van Freebird binnen vijf dagen na factuurdatum

schriftelijk aan Freebird mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 15: Garantie

15.1. Freebird garandeert dat de door haar geleverde Goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn

vervaardigd en dat door haar verrichte diensten deugdelijk zijn verricht. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Freebird

geleverde Goederen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Freebird deze gebreken (doen) herstellen of de voor

herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken Goederen in hun geheel vervangen of maximaal de

factuurwaarde exclusief BTW der Goederen vergoeden, een en ander te harer uitsluitende keuze. In geval van meerdere gebreken en

derhalve meerdere reclamaties met betrekking tot dezelfde leverantie, geldt het bovenstaande, met dien verstande dat in totaal

maximaal de factuurwaarde exclusief BTW wordt vergoed.

15.2. Op de in artikel 15.1. genoemde garantie zijn van toepassing de garantievoorwaarden van Freebird die desgevraagd -

kosteloos - aan Opdrachtgever kunnen worden verstrekt. Garantie wordt uitsluitend verleend indien Opdrachtgever het daartoe

bestemde garantie-aanvraagformulier naar waarheid invult, met inachtneming van het overigens bepaalde in de Voorwaarden.

15.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

het niet in acht nemen van gebruiksaanwijzingen, bedieningsvoorschriften e.d. dan wel ander dan het voorziene normale

gebruik;

• normale slijtage;

• montage/installatie of reparatie door derden c.q. Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Freebird;

• de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;

• conform artikel 6 van deze Voorwaarden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever op maat

geproduceerde en geleverde Goederen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

materialen of zaken die door Opdrachtgever aan Freebird ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt, tenzij

uitdrukkelijk anders overeengekomen;

• in overleg met Opdrachtgever aangewende materialen en/of Goederen;

• door Freebird van derden betrokken onderdelen voor zover deze derden geen garantie aan Freebird hebben verstrekt;

• door Freebird verstrekte adviezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

• het door Opdrachtgever verwerken van de Goederen, tenzij Freebird een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk schriftelijk in

haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zulks zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan; milieu- en/of

klimatologische omstandigheden;

• het niet gebruiken van de Goederen conform het door Opdrachtgever aangeduide doel;

het nalaten van mededelingen aangaande het doel, plaats en/of milieu- en/of klimatologische omstandigheden;

kantbewerking, bijvoorbeeld knippen en slitten;

• mechanische of chemische beschadiging van het gelakte oppervlak;

• toepassing van ongeschikte reinigingsmiddelen, reinigingswijzen of reinigingsintervallen (geadviseerd wordt eenmaal per jaar

te reinigen met een voor de laklaag zonder bezwaar te gebruiken middel);

door het ontstaan van haarscheurtjes op grond van ongeschikt mechanisch vormen, omzetten of anderszins bewerken van de

materialen of Goederen;

• brand of andere ongevallen door werking van natuurkrachten, storm, orkaan, tornado of aardbeving, vallende voorwerpen,

radio-actieve straling, vandalisme of oorlogsgeweld;

• het niet behoorlijk en op gangbare wijze opslaan van materialen of Goederen;

• het in contact treden met verbindings-, bevestigings- of dichtingsmaterialen die de laklaag kunnen aantasten alsmede het in

contact treden met ijzer of ijzerspaanders die onder andere ontstaan bij boren, zagen, frezen etc.;

• het in afwijking van de in de bouwindustrie geldende normen en methoden dan wel door Freebird aangegeven richtlijnen

bewerken, verwerken en monteren van de materialen of Goederen.

15.4. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Freebird

gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Freebird met betrekking tot de

overeenkomsten tot geen enkele garantie of schadevergoeding - hoe ook genaamd - gehouden.

15.5. Elke aanspraak uit hoofde van dit artikel komt te vervallen, indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Freebird overgaat of doet overgaan tot reparatie, demontage of andere werkzaamheden betreffende de

Goederen.

15.6. Indien Freebird ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen-/Goederen vervangt, worden de vervangen

Goederen of onderdelen haar eigendom.

15.7. Geen garantie wordt verleend voor Goederen die zijn geïnstalleerd, worden gebruikt en/of verbruikt op een plaats

gelegen binnen een straal van 1500 meter van een zoutwateromgeving en/of gelegen binnen een omtrek van 1500 meter van

instellingen die chemische stoffen en/of andere agressieve stoffen uitstoten. Deze bepaling is ook van toepassing indien door

gewijzigde omstandigheden zich alsnog een situatie als bedoeld in dit lid voordoet.

15.8. Opdrachtgever is gehouden:

• de Goederen tot het tijdstip van verwerking op zorgvuldige en gangbare wijze op te slaan;

• bij omzetting of anderszins bewerken van de Goederen de betreffende Freebird richtlijnen - die op eerste verzoek

kosteloos worden toegestuurd - op te volgen;

de Goederen op zodanige wijze te monteren, dat op de Goederen geen water kan blijven staan.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1. De aansprakelijkheid van Freebird is beperkt tot nakoming van de in artikel 15 omschreven garantieverplichtingen.

16.2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Freebird is elke aansprakelijkheid van Freebird voor directe dan

wel indirecte (gevolg)schade uitgesloten, waaronder, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, in elk geval wordt

begrepen bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

16.3. Freebird is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van

gebruik van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.

16.4. Opdrachtgever is verplicht Freebird te vrijwaren alsmede haar schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van

derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Freebird in deze overeenkomst in de verhouding met

Opdrachtgever is uitgesloten.

16.5. Opdrachtgever vrijwaart Freebird voor elke aansprakelijkheid ingevolge productaansprakelijkheidswetgeving (artikel

6:185 tot en met 6:193 BW), dan wel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving, gebaseerd op de EGrichtlijnen

inzake productaansprakelijkheid van producten met gebreken (PbEG, 7.10.85, nr. L 210/29), tenzij bij in kracht van

gewijsde gegaan vonnis wordt beslist dat terzake sprake is van grove schuld of opzet zijdens Freebird, in welk geval de

regresregeling van artikel 6:102 BW geldt. '

16.6. In alle gevallen waarin Freebird gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van

Freebird, de factuurwaarde van de Goederen en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een

reeks van gelijke en/of onderling samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als een gebeurtenis. Indien

de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Freebird, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn

dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Artikel 17: Opschorting. nakoming. ontbinding

17.1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 6:265 en 277 BW zal in geval van overmacht van de zijde van Freebird en

andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid gehele of gedeeltelijke nakoming van een

overeenkomst niet van Freebird kan worden gevergd, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden

opgeschort en heeft Freebird het recht hetzij de nakoming van de overeenkomst gedurende maximaal zes maanden op te

schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Na ommekomst van de periode van zes maanden is Freebird verplicht te kiezen voor nakoming dan wel gehele of gedeeltelijke

ontbinding van de overeenkomst.

17.2. Zowel in geval van opschorting als ontbinding is Freebird gerechtigd terstond betaling te verlangen van de door haar

ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en

andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid wordt toegekend. Bij gedeeltelijke nakoming door Freebird is

Opdrachtgever een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd.

17.3. Onder overmacht wordt, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, onder meer verstaan oorlog,

oorlogsgevaar en oproer, werkstaking, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, transportmoeilijkheden, invoer-, uitvoer- of

doorvoerverboden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Freebird of haar leveranciers, inkrimping der productie,

gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de

wil van Freebird afhankelijk is, zoals niet of niet tijdige levering van tijdig en op juiste wijze bestelde zaken of diensten.

17.4. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn zijn verplichtingen jegens

Freebird na te komen, hetzij in geval van surseance van betaling, faillissement, wettelijke schuldsanering (WSNP), stillegging,

liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht

van een belangrijk deel der vorderingen, is Freebird gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar

verplichtingen uit voormelde overeenkomst(en) op te schorten dan wel te harer keuze deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te

ontbinden zonder dat Freebird tot enige schadevergoeding of garantie zal zijn gehouden, onverminderd andere haar wettelijk

toekomende rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is

Opdrachtgever gehouden Freebird hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

17.5. In geval van opschorting krachtens artikel 19.3. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van

reeds gedane betalingen en van ten gevolge van de opschorting door Freebird bespaarde kosten. Dit laatste geldt mutatis

mutandis in geval van ontbinding krachtens artikel 19.3. waaraan geen opschorting vooraf is gegaan, waarbij bij gedeeltelijke

ontbinding een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd zal zijn.

Artikel 18: Algemene bepalingen/toepasselijk recht

18.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze

Voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Freebird.

18.2. Artikelaanduidingen in de tussen partijen gesloten overeenkomst en de Voorwaarden zijn slechts opgenomen voor

referentiedoeleinden en zullen op geen enkele wijze de inhoud of uitleg van de Voorwaarden bepalen, beperken of uitbreiden. Zij

maken geen onderdeel uit van de Voorwaarden, voor welk doel dan ook.

Artikel 19: Bevoegde rechter/toepasselijk recht

19.1. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door Freebird uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met Freebird gesloten

overeenkomsten worden in eerste instantie uitsluitend beslist door de rechtbank te 's-Hertogenbosch tenzij Freebird aan een bij voorbij

gaan aan dit artikel overigens bedoelde rechter de voorkeur geeft.

19.2. Alle geschillen tussen partijen betreffende intellectuele eigendomsrechten worden in eerste instantie uitsluitend beslist

door de rechtbank te Den Haag.

19.3. Het vermelde in artikel 21.1 en 21.2 strekt uitsluitend ten behoeve van Freebird. Freebird is derhalve te allen tijde

gerechtigd zich te wenden tot de rechter die, afgezien van het vermelde in artikel 21.1 en 21.2, bevoegd is.

19.4. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Freebird is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

19.5. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on Contracts for the

International Sale of Goods 1980).

Artikel 20: Intentieverklaring

20.1. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig blijken te zijn of daarvan om welke reden dan ook geen

nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen

omtrent de nietige bepaling dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, met elkander te rade gaan omtrent

de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.